воскресенье, 24 декабря 2017 г.

Рекомендації до організації групової роботи

Рекомендації до організації групової роботи (https://blog.learnlets.com/2017/05/grappling-with-groups/)

 1. Кожен студент повинен написати звіт про роботу кожного члену групи, включаючи себе та записати питання, які він задавав своїм колегам.
 2. Для підтримки роботи групи треба написати керівництвоp для групової роботи.
 3. Якщо треба оцінити здатність людини, груповий проект не потрібний
 4. Складний проект може викликати неузгоджене розуміння і група отримає унікальне, неповне, недосконале розуміння
 5. Проблема характеру задачі – для отримання бажаного результату обирайте простий проект
 6. Розрив результатів - один із способів управління студентськими зусиллями. Якщо є проміжні результати, це допомагає управляти процесом і часом.

суббота, 14 октября 2017 г.

Роль куратора змісту в корпорації

Курирування змісту стало невід'ємною частиною сучасного контент-маркетингу (Content Curation & SEO: How to Harness the Power of Both http://www.curata.com/blog/content-curation-seo-dos-and-donts/). Воно дозволяє маркетологам публікувати контент на більш високому рівні, позиціонуючи організацію як об'єктивний ресурс, економить час і гроші маркетологів і дозволяє уникнути вигоряння персоналу.
Контент-маркетологи у своїй діяльності повинні керуватися правилами роботи куратора змісту, які не тільки не суперечать пошукової оптимізації (SEO), але і покращують її. При цьому необхідно керуватися такими рекомендаціями щодо ефективного SEO-оптимізації контенту
 • Курирування повинно бути направлено на аудиторію, а не на пошукові роботи.
 • Зміст повинен забезпечувати максимальну цінність для читачів і його необхідно розподіляти по декількох каналах (інформаційні бюлетені, соціальні мережі, блоги і т. ін.) для забезпечення максимально можливого впливу.
 • При реєстрації RSS-стрічки в Google Blog Search, Google дає гарантію надійності джерела інформації і контролює оновлення контенту. Google розглядає джерело як динамічний «блог», а не просто статичний веб-сайт. Це означає, що воно буде частіше скануватися, і рейтинги покращаться.
Курирування змісту почало активно використовуватися в системі навчання корпорацій (https://elearningindustry.com/content-curation-for-learning-l-and-d-hr-survey-results)
LearningCafe провела дослідження курирування змісту для навчання. Було опитано понад 100 фахівців з навчання та розвитку (тренерів).
Тренери відзначають, що потреби ринку вимагають безперервного навчання персоналу, який до навчання готовий. Потоку інформації в мережі вистачає, але її багато, що призводить до когнітивного перевантаження персоналу.
Результати опитування показують, як розвиваються стратегії навчання для підвищення ефективності бізнесу і забезпечення безперервності навчання.
 • Зростаюча популярність контенту незаперечна і більшість респондентів заявляють, що це частина їх стратегії навчання.
 • Придбання навичок курирування змісту тренерами корпорацій стає необхідністю.
 • Курирування контенту дає тренерам новий спосіб йти в ногу з постійно зростаючими темпами навчання і цілям навчання.
 • Першим кроком до ефективного курирування контенту є розуміння учнів як споживачів найцінніших навчальних ресурсів.

81% тренерів відзначили, що курирування змісту це частина стратегії навчання в організації.
78% тренерів вважають курирування змісту своїм новим важливим навиком.
42% тренерів вважають, що курирування спонукає співробітників до безперервного навчання, а 38% вважають, що воно забезпечує якісний контент в короткі терміни.
71% тренерів вказали на те, що розуміння змісту співробітниками залежить від вибору куратора змісту, а 21% респондентів вважають, що вибір контенту є другим за важливістю.
Перехід на нові методи навчання вимагає моніторингу навчання та взаємодії співробітників – вказали 79% тренерів.

вторник, 26 сентября 2017 г.

Положення про ресурсний дистанційний курс

Ідея зовсім не нова, але на шляху впровадження нових технологій може бути слушною

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕСУРСНИЙ ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС
Вступ

Інформаційні технології змінюють освіту, наразі стають важливими дистанційне та змішане навчання. Але вони вимагають підвищення кваліфікації викладача, що не завжди можливо через його велике навантаження. Тому повинен бути використаний поступовий процес занурення викладача у новий світ технологій. На цьому шляху можна використати ресурсний дистанційний курс, який поступово через підвищення кваліфікації викладача  можна перетворити у дистанційний курс або курс змішаного навчання.
Визначення ресурсного дистанційного курсу
Ресурсний дистанційний курс – це матеріали навчально-методичного комплексу дисципліни (посібник, підручник або конспект лекцій, методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт, робоча програма дисципліни, тести) та інформація про викладача (методичний кабінет викладача), які розміщені у дистанційному курсі (наприклад, Moodle) для ефективного використання студентами. Матеріали можуть бути розміщені у файловому архіві або у самому курсі.
Для підтримки навчального процесу у курсі додатково можуть бути розміщені потижнева робоча програма, тести для проходження студентами та завдання з можливістю завантаження роботи студента та інші активності, які надає LMS.
Мета створення ресурсного дистанційного курсу
Мета: забезпечення доступу студентів до навчально-методичних матеріалів (комплексу) файлового архіву та організація самостійної роботи студентів.
Структура ресурсного дистанційного курсу
Ресурсний дистанційний курс включає посилання на:
•    Методичний кабінет викладача;
•    форум новин;
•    форум питань до викладача;
•    підручники, посібники, конспекти;
•    методичні вказівки до лабораторних занять;
•    методичні вказівки до практичних занять;
•    робочу програму;
•    тести до курсу.
Додатково для організації самостійної роботи студента можуть використовуватись:
•    Потижнева робоча програма, де на кожному тижні представлені:
o    Тести для проходження;
o    Завдання для розміщення звітів студентів про виконану роботу;
•    Рейтингова система оцінювання діяльності студента;
•    Підсумкові тести до дисципліни.
Використання ресурсного дистанційного курсу
Можливі варіанти використання ресурсного дистанційного курсу:
•    Організація самостійної роботи у дисципліні.
•    Створення повноцінного дистанційного курсу, який буде задовольняти вимогам «Положення про експертизу дистанційного курсу в університеті».
•    Організація змішаного навчання з дисципліни. Для цього необхідно знайти найбільш ефективні сполучення аудиторних та дистанційних занять, суттєво зменшити обсяг лекційних занять та збільшити практичну частину курсу.

пятница, 22 сентября 2017 г.

Про відкритий дистанційний курс «Змішане навчання»


Дистанційний курс орієнтований на вчителя, викладача, тренера, який планує використовувати у навчальному процесі поєднання дистанційних та очних форм навчання для досягнення ефективності навчального процесу.
На кожному тижні навчання слухач отримує план роботи та анкету для рефлексії для самооцінки.
У курсі використовується рейтингове оцінювання діяльності слухачів. Протягом тижня вони можуть отримати 100 балів, більш важливі вправи дають більше балів. Наприкінці система дає загальну оцінку у 100-бальній шкалі.
 
1. Визначення змішаного навчання. Компетентність
Мета: створити ресурсний дистанційний курсі, описати компетентності, які треба сформувати у курс, виконати перший крок технології ADDIE проектування курсу та описати проект.
    Про змішане навчання. Проектування курсу для змішаного навчання
    Визначення змішаного навчання. Характеристика та завдання. Принципи та вимоги. Рівні і комбінації. Асинхронні і синхронні процеси. Переваги. Проблеми. Тенденції розвитку. Змішане навчання у школі та коледжі. Змішане навчання у корпорації. Перешкоди з організації змішаних навчальних курсів.
    Педагогічне проектування. Проектування (просте) навчання. Основні етапи системного проектування ADDIE. ADDIE для змішаного навчання. Поради з проектування.
На першому тижні важливо сформувати спільноту, тому слухачам пропонується у форумі «Знайомство» розказати про себе.


Проектування курсу починається з визначення компетентностей, які прописані у державному стандарті Національної рамки кваліфікацій. Термін «компетентність» за стандартом - визначається як здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості. Слухач повинен пояснити, через яку діяльність вона може бути досягнута. Компетенції можуть бути завантажені у Moodle та використані при оцінюванні студентів.
Наступний етап – створення дистанційного курсу у середовищі (бажано Moodle, яке має розвинену систему управління навчанням, що важливо у змішаному навчанні) та опис майбутнього курсу (технічне завдання на розробку). Всі етапи роботи у середовищі підтримуються мікро-уроками (відео).
Для самооцінки слухачі створюють портфоліо, де фіксують свої навчальні досягнення у дистанційному курсі. Moodle має для цього відповідний стандартизований інструмент. Досягнення мають бути доступними всім слухачам курсу і тьютору.
 
2. Визначення цілей курсу. Програма курсу
Мета: визначити діяльність до кожної компетентності, сформулювати мету за таксономією Блума, скласти програму курсу з урахуванням витрат на виконання діяльності.
    Мета навчання
    Належно визначені цілі навчання. Склад цілей навчання. Виконання діяльності з досягнення цілей. Умови досягнення цілей. Критерії досягнення цілей. Алгоритм визначення цілей навчання. Класифікація цілей навчання. Переглянута таксономія Блума. Визначення завдань заняття

Найбільш складним для викладачів є другий тиждень, де треба перейти від компетентності до діяльності, а потім до мети конкретного завдання курсу за таксономією Блума. На цьому етапі смарт-технологія допомагає правильно сформулювати мету, а таксономія Блума визначити її рівень (запам’ятовування, розуміння, використання, аналізування, оцінювання, створення). Після цього може бути створена програма курсу.

3. Дистанційний курс. Активності дистанційного курсу
Мета: розмістити програму курсу у середовищі Moodle, враховуючи рекомендовану активність у дистанційному курсі скласти завдання до занять. Створити карту пам'яті курсу.
    Основні теорії навчання
    Діяльнісний підхід до навчання. Теорії навчання. Біхевіористський стиль, ситуації застосування. Когнітивний стиль, ситуації застосування. Конструктивізм. Моделі навчання. Система доставки. Структура дистанційного курсу. Вимоги до дистанційного курсу. Презентація курсу. Організаційна структура курсу. Активності у курсі

На цьому тижні розроблена програма розміщується у середовищі Moodle, формуються чернетки завдань з урахуванням можливих активностей середовища. Для подальшого аналізу програми створюється карта пам’яті курсу.

4. Методи дистанційного навчання: Форум, семінар
Мета: Проаналізувати матеріали мозкового штурму та описати дистанційні методи, які використовуються та плануються у курсі, пояснити ефективність описаних методів. Створити інфографіку до заняття та отримати досвід оцінювання інфографіки у семінарі.
    Спілкування. Інфографіка
    Види спілкування. Класифікація методів спілкування. Чат. Проектування спілкування у дистанційному курсі. Мозковий курс. Хмарні технології у навчанні. Інфографіка в електронному навчанні. Типи інфографіки. Етапи створення інфографіки. Сервіси для створення інфографіки. Відеотьюторіали. Використання семінару (Ю. Білоножкін, Бухтояров)

На цьому тижні слухачи визначають дистанційні методи навчання (чат та форум), які вони будуть використовувати у своєму курсі, та створюють інфографіку – невеличкі плакати з текстом та графікою (наприклад, як вчитися у курсі), засвоюють навички оцінки діяльності з використанням елементу Moodle – семінар.

5. Методи та моделі змішаного навчання
Мета: Перерахувати та охарактеризувати традиційні методи навчання, що використовуються. Спроектувати перевернутий клас та зробити докладний опис, описати ефективні методи навчання, що використовуються в аудиторії, та пояснити їх ефективність. Оцінити створені сценарії перевернутого класу.
    Методи та моделі курсу
     Моделі змішаного навчання. Перевернутий клас.  Підготовка до роботи у перевернутому класі. Універсальний дизайн для навчання. УДН та перевернутий клас. Етапи розробки завдання.

Зараз дехто вважає, що перевернутий клас – це вже змішане навчання. Насправді це тільки невеличка складова змішаного навчання, є ще багато інших моделей. У змішаному навчанні важливо поєднати ефективні традиційні та дистанційні методи, тому слухачі аналізують традиційні методи навчання, проектують та аналізують перевернутий клас через семінар.

6. Змішаний навчальний процес
Мета: Спроектувати змішане заняття, пояснити розподіл між очними та дистанційними завданнями, розв'язати проблеми, які виникають при перевернутому класі.
    Проектування очної сесії
    Методи навчання у тренінгу. Використання зон дискомфорту з метою навчання. Проектування тренінгу та структура навчальної сесії. Проблемне навчання. Аналіз конкретних ситуацій. Інструкція для викладача. «Мозковий штурм». Стратегія планування заняття. Рефлексія.
 
Слухачі з використанням методу проблемного навчання визначають, як можна забезпечити високу ефективність у перевернутому класі та проектують змішані заняття свого курсу.

7. Гейміфікація
Мета: описати ігрові методи, що використовуються на заняттях, спроектувати гейміфіковане заняття з урахуванням дистанційної складової.
    Гейміфікація у змішаному навчанні
    Вступ. Чому ми вивчаємо гейміфікацію. Навчання та мотивація. Навчання та зворотний зв'язок. Гейміфікація. Ігрові елементи. Приклади гейміфікованих продуктів. Етапи гейміфікації навчального курсу. Практика. Гейміфікація власного навчального курсу.... Сценарій

У навчанні велику роль грає гейміфікація – використання елементів гри у навчальному процесі. Для оцінки варіанту гейміфікації слухачам пропонується елемент Moodle «лекція» для організації навчання з теми «Комбінаторика». Після цього вони мають створити сценарій свого гейміфікованого уроку.

8. Тести. Мікро-уроки. Роль питань у навчальному процесі
Мета: Створити тестові завдання з використанням таксономії Блума. Створити мікро-урок. Розробити сценарій використання питань на заняттях
    Навчання через питання. Тестування
    Уміння ставити питання. Питання та відповідь як навчальний метод. Практичні поради щодо використання методу питань та відповідей. Провокування питань. Питання з рольовими замінами.

   Методичні матеріали з написання тестових завдань. Практика написання тестових завдань. Рекомендації щодо формування змісту тестових завдань. Вимоги щодо використання тестових завдань. Підсистеми завдань
Навчання не можливо уявити без питань, з одного боку, це питання та тестові завдання тьютора, з іншого боку, що важливіше – питання студента. Слухач має створити тести у своєму курсі та визначити, як він навчить ставити питання студентів. Все це можна робити у мікро-уроці, який студент може опрацьовувати будь-де та будь-коли.

9. Активні методи навчання
Мета:
скласти сценарій навчання слухачів слухачами, скласти рейтингову систему оцінювання
    Викладання слухачами
    Міжгруповий обмін. Лобзикове навчання. Тут кожен вчитель. Уроки студентів. Створені учасниками цільові дослідження. Проблемне навчання. Аналіз конкретних ситуацій (кейси)
 
Успіх змішаного навчання залежить від використання активних методів навчання будь-якої форми. Визначення активних методів, їх аналіз та створення сценарії – діяльність слухача на цьому тижні.

10. Оцінювання курсу
Мета:
Створення рейтингової системи оцінювання, експертне оцінювання курсу змішаного навчання
    Оцінювання курсу
    Рейтингова система оцінювання діяльності студента. Мотивація у навчанні. Рефлексія у дистанційному навчанні. Оцінки змішаного навчання. Якість дистанційного навчання. Якість змішаного навчання. Стандарти змішаного курсу. Чотири рівні оцінювання Кіркпатріка

На заключному тижні слухач пропонує свою систему рейтингового оцінювання у курсі змішаного навчання, демонструє свої напрацювання через семінар, оцінює своїх колег, демонструє свої досягнення через сторінку портфоліо. Для самооцінки слухачам пропонуються анкети рефлексії.
За результатами роботи слухач може отримати сертифікат учасника.

среда, 5 июля 2017 г.

Дистанційне навчання в НТУ «ХПІ» у 2016-2017 н.р.

1. Відкритий дистанційний курс «Дистанційне навчання для керівників» - 4 тижні (26 вересня – 24 жовтня 2016 р.)
Записалось - 131, отримали сертифікат – 14 викладачів.

2. Відкритий дистанційний курс «Куратор змісту» (сумісно з НТБ НТУ «ХПІ») – 7 тижнів (24 жовтня – 14 грудня 2016р.)
Записалось – 50, отримали сертифікат - 10 викладачів.

3.Відкритий дистанційний курс «Технологія розробки дистанційного курсу», 10 тижнів,
перший набір з жовтня 2016 р., Записалось – 235, отримали сертифікат - 37 викладачів.
другий набір з 20 лютого 2017 р. Записалось – 146, отримали сертифікат - 31 викладачів, серед них 15 викладачів ХМАПО

4. Відкритий дистанційний курс «Змішане навчання» - 6 тижнів (24 квітня – 4 червня 2017 р.)
Записалось – 220, отримали сертифікат - 23 вчителі.

5. Відкритий дистанційний курс «Основи дистанційного навчання» - 4 тижні (10 січня – 7 лютого 2017 р.)
Записалось – 58, отримали сертифікат - 16 викладачів.

6 Зимова школа «Педагогічна екосистема викладача електронного університету» (сумісно з НТБ НТУ «ХПІ»), у майстер-класі брало участь понад 60 викладачів Харкова та України

Загалом у подіях НТУ «ХПІ» з дистанційного навчання брали участь понад 900 викладачів та вчителів України. 131 учасник виконали програму дистанційних курсів та отримали сертифікат НТУ «ХПІ»
55 викладачів НТУ «ХПІ» отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації з розробки дистанційних курсів

четверг, 22 июня 2017 г.

Що потрібно студенту дистанційного курсу

Всі завдання дуже цікаві і корисні, доцільні, пізнавальні.
 Сподобалася відкритість потижневого навчального процесу, можливість доопрацювати те, що не встигала зробити протягом визначеного терміну, компетентність, витримка, толерантність і позитивна налаштованість тьютора на динаміку зростання мотиваційних процесів до пізнання, на усвідомлене виконання завдань, на формування рівнів розумової діяльності та рейтингове оцінювання учасників цього курсу.

Щотижневі вебінари та їх записи потрібні. Іх користь у налаштуванні слухачів курсу на навчальний процес протягом тижня до того ж їх можна переглядати у записах. У вебінарах акцентується увага на основні ключові моменти у навчанні, пояснюються наукові дослідження та їх реалізація на практиці, аргуметовано аналізуються всі складові навчального процесу. Вебінари застерігають слухачів курсів від не допущення типових помилок.
Надзвичайно цінними були думки і судження колег по навчанню, можливість висловлюватися, коментувати, порівнювати і робити певні висновки.
Надзвичайно цінними і суттєвими були поради і рекомендації, а, іноді, і заувження тьютора курсу